Главная страница 1страница 2страница 3страница 4
МОДУЛІ З КУРСУ «ЗАГАЛЬНА ЦИТОЛОГІЯ»


ЗМІСТ МОДУЛЯКІЛЬКІСТЬ БАЛІВ


МОДУЛЬ 1
МОДУЛЬ 2

МОДУЛЬ 3

ІСПИТ


Еволюція клітини

Історія розвитку уявлень про будову клітини

Відмінності будови клітин: про- та еукаріот, рослин та тварин

Методи дослідження цитології

Поверхневий апарат клітини

Цитозоль

Цитоскелет

Включення

Ядро


Вакуолярна система клітини

Пероксисоми

Мітохондрії

Клітинний цикл

Поділ клітини

Наскрізні питанні з курсу
20

20

20

40

МОДУЛЬ 1
за темами: "Еволюція клітини. Історія розвитку уявлень про будову клітини. Відмінності будови клітин: про- та еукаріот, рослин та тварин. Методи дослідження цитології."


Дайте розгорнуту відповідь:


 1. Які характеристики живої системи відомі? Відповідь проілюструйте прикладами.

 2. Сучасне поняття про живу систему.

 3. Що вважають елементарною живою системою? Чому?

 4. Чи можна вважати елементарною живою системою хлоропласт? Чому?

 5. Чи можна вважати елементарною живою системою мітохондрію? Чому?

 6. Чи всі характеристики живої системи притаманні хлоропласту? Відповідь поясніть.

 7. Чи всі характеристики живої системи притаманні мітохондрії? Відповідь поясніть.

 8. Які характеристики живої системи притаманні клітині? Відповідь поясніть.

 9. Гіпотези походження життя.

 10. Походження еукаріотів.

 11. Походження прокаріотів.

 12. Теорії виникнення клітин сучасного еукаріотичного типу.

 13. Теорії виникнення мітохондрій.

 14. Теорії виникнення хлоропластів.

 15. Теорія ендосимбіозу.

 16. Теорії виникнення ядра.

 17. Формування різноманіття внутрішніх мембран еукаріотичної клітини.

 18. Основні відмінності тваринної та рослинної клітини.

 19. Збільшення числа спеціалізованих клітин та вдосконалення методів координації їх активності, як передумова еволюції вищих тварин.

 20. З чим пов’язане різноманіття форм клітин? Наведіть приклади зв’язку форми клітини з її функцією.

 21. Якої форми бувають клітини? Чим викликана подібна форма? Наведіть 5-6 прикладів.

 22. Особливості розвитку цитології в кінці ХІХ ст.

 23. З якими методами досліджень пов’язаний бурхливий розвиток цитології та гістології у ХХ ст.?

 24. Які етапи можна виділити в історії вивчення клітин?

 25. Внесок в розвиток цитології Т. Шванна.

 26. Внесок в розвиток цитології М. Шлейдена.

 27. Внесок в розвиток цитології Р.Вірхова.

 28. Внесок в розвиток цитології Р. Броуна.

 29. Внесок в розвиток цитології Р. Гука.

 30. Внесок в розвиток цитології А. Левенгука.

 31. Походження поняття «клітина».

 32. Коли були описані основні органели клітини?

 33. Перерахуйте постулати сучасної клітинної теорії.

 34. Розшифруйте перший постулат клітинної теорії: «клітина – елементарна одиниця живого».

 35. Що таке тотипотентність? Чому вважають, що всі клітини одного організму є тотипотентними?

 36. Поясніть вислів: «клітини різних організмів гомологічні».

 37. Дайте визначення поняття "клітина".

 38. Перерахуйте головні відмінності прокарітичних клітин від еукаріотичних.

 39. Які спільні ознаки в організації про- та еукаріот?

 40. Порівняйте рослинну та тваринну клітину.

 41. Які спільні ознаки мають рослинна і тваринна клітина?

 42. Чим відрізняються рослинна і тваринна клітина?

 43. Що таке клітинний клон?

 44. Перерахуйте елементи оптичної частини мікроскопа. Яке їх призначення?

 45. При яких помилках у роботі з мікроскопом поле зору залишається неосвітленим?

 46. Хід променів у світловому мікроскопі.

 47. Яка різниця між роздільною здатністю та кратністю збільшення мікроскопа?

 48. Чому не доцільне створення світлового мікроскопа з дуже великою кратністю збільшення (наприклад, близько х10 000)?

 49. Як приготувати тимчасовий препарат?

 50. Що таке вітальні барвники? Які ви знаєте вітальні барвники?

 51. Перерахуйте основні етапи приготування постійного гістологічного препарату?

 52. Як зафіксувати матеріал для цитологічних досліджень?

 53. Що таке фіксація? Які речовини можуть застосовуватися як фіксатори?

 54. З якою метою в процесі виготовлення парафінових зрізів використовується розчинник (бензол, ксилол, толуол)?

 55. Для чого предметні скельця змащують сумішшю білку з гліцерином? Коли це роблять?

 56. Які типи мікротомів ви знаєте? З якою метою вони використовуються?

 57. Що таке кріотом? Для яких цілей він застосовується?

 58. Які зрізи називають напівтонкі та ультратонкі?

 59. Суть методу заморожування-скалювання чи травлення? Де його використовують?

 60. Що таке ультрамікротом? Для яких цілей він застосовується?

 61. Як отримати зрізи тканин для світлової мікроскопії, не заливаючи ці тканини в парафін чи інші пластичні речовини?

 62. Чим відрізняється процес виготовлення препаратів для світлової та електронної трансмісійної мікроскопії?

 63. Що таке процес зневоднення? Для чого він використовується?

 64. Перед забарвленням використовують групу спиртів з концентраціями, що зменшуються. З якою метою?

 65. Які структури у клітині називаються базофільними та оксифільними?

 66. До якої групи барвників відносяться гематоксилін та еозин? Які структури в клітині вони забарвлюють?

 67. Які методи фарбування клітин вам відомі?

 68. Порівняйте методи цитохімії та імуноцитохімії.

 69. За допомогою яких методів можна визначити локалізацію тубуліну в клітині? Відповідь поясніть.

 70. Клітини відрізняються одна від одної різним складом білків (антигенів). Якими методами можна визначити ці відмінності?

 71. Які кількісні методи визначення речовин у клітині вам відомі?

 72. Які методи одержання ізольованих органел вам відомі?

 73. Для чого застосовують мікрохірургію?

 74. Які методи прижиттєвого дослідження клітин вам відомі?

 75. Відомо, що до складу клітин входять різні органічні речовини. Якими відомими вам методами можна виявити їх якісний склад?

 76. Відомо, що до складу клітин входять різні органічні речовини. Якими відомими вам методами можна виявити їх кількісний склад?

 77. Необхідно дослідити структури, розміри яких менше 0,2 мкм, але більше 0,1 мкм. Який метод світлової мікроскопії можна використати для дослідження?

 78. Які методи світлової мікроскопії дозволяють побачити структури, дещо менші за роздільну здатність звичайного світлового мікроскопа?

 79. Перед дослідником поставлене завдання – виявити структури, що містять ДНК та РНК. Які методи він повинен використати? Якими методами можна визначити кількість цих речовин?

 80. Яким мікроскопом слід користуватися, щоб вивчити структуру клітинної мембрани товщиною 7- 10 нм? Чому?

 81. Охарактеризуйте можливості скануючої (растрової) електронної мікроскопії при дослідженні клітини.

 82. Деякі речовини в клітині мають здатність флуоресціювати під дією ультрафіолетових променів. Який мікроскоп можна використати для їх досліджень? Чи можливе кількісне дослідження? Що можна зробити, якщо сама речовина не має первинної люмінесценції?

 83. Яким кольором світиться хлорофіл при освітленні його ультрафіолетовими променями? Чому?

 84. За допомогою якого методу можна визначити шляхи транспорту речовин у клітині? Відповідь поясніть.

 85. Відомо, що до складу нуклеїнових кислот входять азотисті основи. Які азотисті основи слід позначити для вибіркового виявлення у клітині ДНК та РНК за методом авторадіографії.

 86. Принцип дії поляризаційного мікроскопа.

 87. Принцип роботи конфокального мікроскопа.

 88. Принцип роботи люмінесцентного мікроскопа.

 89. Що таке люмінесценція?

 90. Які ви знаєте природні та штучні флуорохромоми?

 91. Чи впливає на роздільну здатність мікроскопа метод фазового контрасту? Відповідь поясніть.

 92. Чи впливає на роздільну здатність мікроскопа метод ультрафіолетової мікроскопії? Відповідь поясніть.

 93. Що дозволяє визначити цитофотометрія? Поясніть принцип методу.

 94. Де у біології використовують мікроскопію «темного поля»?

 95. Якого кольору ядро та цитоплазма еритроцитів жаби при забарвленні їх гематоксиліном та еозином? Чому?

 96. Чим відрізняються еритроцити людини та жаби?

 97. Що таке артефакти?

 98. Запропонуйте методи для виявлення ліпідів.

 99. Запропонуйте методи для виявлення вуглеводів.

 100. Запропонуйте метод забарвлення для виявлення ДНК, РНК.

 101. Принцип методів морфометрії. Наведіть декілька прикладів.

 102. Для чого у цитології використовують статистичні методи?

 103. Що означає термін «морфологія» і що вивчає морфолог?

 104. Що означає термін «ультраструктура», «ультраструктурний рівень організації живої матерії»?


Стислі відповіді:


 1. Розрізняють такі типи електронних мікроскопів:________________________

 2. Який із наведених режимів мікроскопії необхідно вибрати, щоб виявити якомога більше цитологічних структур: а) окуляр х 10, об’єктив х 40; б) окуляр х 7, об’єктив х 20; в) окуляр х 10, об’єктив х 90; г) окуляр х 15, об’єктив х 65; Відповідь поясніть.

 3. За допомогою якого методу можна проводити трансплантацію ядер з клітини в клітину?

 4. Яке значення револьвера мікроскопа: а) приводить в рух тубус б) для зміни об’єктива в) для збирання променів світла г) для постановки під тубус потрібного об’єктива

 5. Перерахуйте елементи механічної частини мікроскопа: а) штатив б) тубус в) окуляр г) револьвер.

 6. Для дослідження живих об’єктів можна використовувати мікроскопію: а) метод світлого поля; б) електронну; в) метод темного поля; г) метод фазового контрасту.

 7. Прилад для препарування об’єктів, здійснення тонких операцій на клітині і різних впливів на неї називається ...

 8. Що є джерелом світла в люмінесцентному мікроскопі?

 9. Роздільна здатність мікроскопа визначається за формулою ________________

 10. Роздільна здатність мікроскопа залежить від: а) використаного фіксатора; б) способу виготовлення препарату; в) довжини хвилі; г) показника заломлення променів; д) збільшення мікроскопа.

 11. При поглинанні хлорофілом ультрафіолетових променів він набуває здатності світитися червоним світлом. Який метод світлової мікроскопії можна застосувати для вивчення цієї властивості хлорофілу? а) темнопольний; б) поляризаційний; в) флуоресцентний (люмінесцентний).

 12. Куди проектується зображення в електронному мікроскопі? а) в окуляр б) на люмінесцентний екран, або фотопластинку в) зображення в електронному мікроскопі ми не бачимо.

 13. При якому методі досліджень застосовують антитіла? а) авторадіографії б) цитохімії в) імунофлуоресценції

 14. При якому методі досліджень застосовують радіоактивні ізотопи? а) цитохімії б) авторадіографії в) імунофлуоресценції.

 15. Чуму дорівнює роздільна здатність світлового мікроскопа? а) 0,2 - 0,3 мм б) 400 –700 нм в) 0,2 – 0,3 мкм г) х 1000 -3000

 16. Що є джерелом світла в електронному мікроскопі? а) електронна гармата, яка випромінює пучок електронів; б) ультрафіолетове світло ртутної лампи; в) звичайне світло.

 17. Відомо, що в склад нуклеїнових кислот входять різні азотисті основи. Яку азотисту основу необхідно помітити радіоактивним ізотопом, щоб вибірково виявити методом радіоавтографії місця синтезу та транспорту РНК? Відповідь поясніть.

 18. Відомо, що в склад нуклеїнових кислот входять різні азотисті основи. Яку азотисту основу необхідно помітити радіоактивним ізотопом, щоб вибірково виявити методом радіоавтографії місця синтезу та транспорту ДНК? Відповідь поясніть.

 19. Клітини різних органів відрізняються одна від одної різним складом білків – антигенів. Яким методом можна виявити ці відмінності?

 20. Що при диференційному центрифугуванні гомогенату клітин осідає першим: а) ядро; б) мітохондрії; в) рибосоми; г) окремі молекули білків; д) цілі клітини.

 21. В які пластичні речовини заливають тканини для виготовлення з них зрізів для світлової мікроскопії?

 22. В які пластичні речовини заливають тканини для виготовлення з них зрізів для електронної мікроскопії?

 23. Барвник, який фарбує основні структури в клітині, належить до групи__________________барвників.

 24. Барвник, який фарбує кислотні структури в клітині, належить до групи ________________ барвників.

 25. Барвник, який фарбує гідрофобні структури в клітині, належить до групи _______________барвників.

 26. Барвник, який фарбує як основні, так і кислотні структури в клітині, належить до групи __________барвників.

 27. Яким чином за допомогою конденсора та діафрагми можна збільшити інтенсивність освітлення об’єктиву: а) опустити конденсор; б) збільшити отвір ірисової діафрагми; в) підняти конденсор; г) зменшити отвір ірисової діафрагми.

 28. Що таке кут різання? Назвіть оптимальний кут різання мікротому з приведених: 00; 150; 450; 900; 1200; 1800.


МОДУЛЬ 2
за темами: "Поверхневий апарат клітини. Цитозоль. Цитоскелет. Включення. Ядро".

Дайте розгорнуту відповідь:


Розділ " Будова біомембран "

 1. Загальна будова біологічних мембран.

 2. Молекулярна організація мембран.

 3. Хімічний склад біомембран.

 4. Властивості мембранних ліпідів.

 5. Напишіть загальну формулу фосфоліпідів.

 6. Перерахуйте способи з’єднання білків із мембранами.

 7. Чим відрізняються інтегральні та поверхневі білки клітинних мембран?

 8. Де в біомембранах розташовані вуглеводи? З якими молекулярними компонентами мембран пов’язані вуглеводи?

 9. Яку роль виконують вуглеводи мембран?

 10. Із чим пов’язана асиметрія біологічних мембран?

 11. У чому полягає суть визначення мембрани, як твердо-каркасно-рідинно-мозаїчної системи?

 12. Які функції біологічних мембран?

 13. Що таке плинність біологічних мембран?Розділ " Особливості будови плазмолеми "

 1. Особливості хімічного складу плазмолеми.

 2. Чим відрізняється плазмолема від мембран ендоплазматичного типу?

 3. Чим відрізняються мембрани екзоплазматичного типу від мембран ендоплазматичного типу?

 4. Перерахуйте основні функції плазмолеми.

 5. Як залежить жорсткість мембрани від її хімічного складу?

 6. Як зміняться властивості плазмолеми, якщо в ній збільшиться кількість холестеролу? Чому?

 7. Як зміняться властивості плазмолеми, якщо в ній зменшиться кількість холестеролу?

 8. Як зміняться властивості плазмолеми, якщо в ній збільшиться кількість фосфоліпідів, до складу яких входять ненасичені жирні кислоти? Чому?

 9. Що таке глікокалікс, де він розташований, чи є він на всіх мембранах, яка його хімічна природа, як він з’єднаний із білками та ліпідами плазмолеми?

 10. Що таке підмембранний комплекс? Його будова та функції.

 11. Яку роль відіграє підмембранний комплекс поверхневого апарату?

 12. Охарактеризуйте клітинну стінку у рослин.

Розділ "Клітинні рецептори та їхня участь у процесах міжклітинної сигналізації.Рецепторні функції плазмолема."

 1. У чому полягають рецепторні функції плазмолеми?

 2. Що таке вторинні посередники (медіатори)? Які вторинні посередники ви знаєте?

 3. Яку хімічну природу має рецептор біологічної мембрани?

 4. Де у клітині є рецептори окрім плазмолеми?

 5. Як організовані рецептори гідрофільних сигнальних молекул?

 6. Як функціонують рецептори, спряжені з G-білками?

 7. Охарактеризуйте рецептори ліпофільних сигнальних молекул.Розділ " Транспорт через плазмолему "

 1. Чим відрізняється пасивний та активний транспорт через біологічні мембрани?

 2. За допомогою чого відбувається полегшена дифузія через клітинну мембрану? Механізм цього процесу.

 3. Ззовні клітини знаходяться іони, концентрація яких більша у внутрішньому середовищі клітини. Чи можуть вони проникнути в клітину? Якщо можуть, то яким чином? Механізм цього процесу.

 4. Перерахуйте іони, вміст яких у цитоплазмі в нормі більший, ніж у навколишньому середовищі?

 5. Перерахуйте іони, вміст яких у цитоплазмі в нормі менший, ніж у навколишньому середовищі?

 6. Перерахуйте іони, вміст яких у навколишньому середовищі в нормі більший, ніж у цитоплазмі?

 7. Перерахуйте іони, вміст яких у навколишньому середовищі в нормі менший, ніж у цитоплазмі?

 8. Яка відмінність між іонними каналами та іонними насосами?

 9. Чи потрібна енергія для виконання функції іонними каналами? Відповідь обґрунтуйте.

 10. Чи потрібна енергія для виконання функції іонними насосами? Відповідь обґрунтуйте.

 11. Типи ендоцитозу та їхнє фізіологічне значення в організмі.

 12. Як відбувається ендоцитоз?

 13. Охарактеризуйте цитоз.

 14. Що таке облямовані ямки та яка їх роль у транспорті через плазмо лему?

 15. Що таке рецептор-опосередкований ендоцитоз?

 16. Біля клітин є грудочка, яка складається з органічних речовин. Чи можливо її надходження в клітину? Механізм цього процесу.

 17. Яким чином до клітини можуть надходити макромолекули? Опишіть ці процеси.Розділ " Міжклітинні контакти "

 1. Чим обумовлена міжклітинна адгезія?

 2. Які структури забезпечують міжклітинну адгезію?

 3. Які компоненти поверхневого апарату клітини забезпечують його адгезивні властивості?

 4. Яке значення мають білки родини інтегринів?

 5. Яке значення мають білки родини кадгеринів?

 6. Будова щільного контакту. Його функції.

 7. Які контакти відносять до прикріплюванних контактів і чому?

 8. Ультраструктура десмосоми.

 9. Яка будова й роль десмосом?

 10. Яка будова й роль напівдесмосом?

 11. Опишіть будову фокального (точкового) адгезивного контакту.

 12. Що таке адгезивний пояс?

 13. Охарактеризуйте комунікаційні контакти клітини.

 14. Які типи контактів забезпечують перехід органічних молекул із клітини в клітину?

 15. Яка будова й роль нексусів?

 16. Яка будова й роль щілинних контактів?

 17. Які молекули можуть переміщуватись з однієї клітини до іншої? Які структури забезпечують їх переміщення?

 18. Як на електронограмі відрізнити десмосому від щільного контакту?

 19. Як на електронограмі відрізнити щільний контакт від адгезивного?

 20. Як на електронограмі відрізнити десмосому від щільного контакту?

 21. Що таке синапси? Їх класифікація.

 22. Відмінності у будові хімічних синапсів від електричних?

 23. Будова електричного синапсу.

 24. Будова хімічного синапсу.Розділ " Цитозоль"

 1. Хімічний склад цитозолю.

 2. Фізико-хімічні властивості цитозолю.

 3. Від чого залежить в’язкість цитозолю?

 4. Які механізми забезпечують переходи золь-гель?

 5. Які метаболічні процеси відбуваються в цитозолі?

 6. Які хімічні реакції відбуваються в цитозолі?

 7. Чи відбуваються в цитозолі реакції проміжного обміну? Наведіть приклади.

 8. Яка функція шаперонів та фолдаз у цитозолі?

 9. Функції цитозолю.

 10. У чому полягає буферна функція цитозолю?

 11. Чим зумовлена гетерогенність цитозолю?Розділ " Включення "

 1. Типи включень за функціональним призначенням.

 2. Охарактеризуйте трофічні включення.

 3. Що таке секреторні включення? Приклади.

 4. Які включення можуть виконувати захисну функцію?

 5. Яка роль пігментних включень? Приклади.

 6. Типи включень за хімічною природою.

 7. Охарактеризуйте жирові включення.

 8. Дайте характеристику білковим включенням.

 9. Дайте характеристику вуглеводним включенням.

 10. Які ви знаєте мінеральні включення?

 11. Які ви знаєте червоні, жовті, коричневі пігментні включення?

 12. Які із включень є маркером старіння клітин?


Розділ " Цитоскелет. Центріолі "


 1. Ультраструктурна будова мікротрубочки.

 2. Ультраструктурна будова актинових філаментів.

 3. Ультраструктурна будова мікрофіламентів.

 4. Що таке тредмілінг?

 5. Ультраструктурна будова проміжних філаментів.

 6. Які функції виконують проміжні філаменти?

 7. Як відрізняються за хімічним складом проміжні філаменти в клітинах різних тканин?

 8. Якщо обробили клітину антитілами до тубуліну, де вони будуть локалізовані? Чому?

 9. Якщо обробити клітину антитілами до актину, де вони будуть локалізовані? Чому?

 10. Яким чином мікрофіламенти можуть зумовлювати рух внутрішньоклітинних компонентів?

 11. Яким чином мікротрубочки можуть зумовлювати рух внутрішньоклітинних компонентів?

 12. Які функції мають білки динеїн та кінезин?

 13. Які типи руху клітин зумовлюють мікротрубочки?

 14. Які типи руху клітин зумовлюють мікрофіламенти?

 15. У клітині зруйновані мікрофіламенти та мікротрубочки. В результаті припинився процес виведення секрету. Чому?

 16. Які функції клітини порушаться, якщо в ній викликати деполімеризацію актинових філаментів?

 17. Які особливості будови кортикального шару цитоплазми?

 18. Чим відрізняється кортикальна цитоплазма від внутрішніх ділянок цитоплазми?

 19. Як впливає концентрація іонів Ca2+ на цитоскелет?

 20. Як впливає колхіцин на цитоскелет?

 21. Характер дії цитохалазинів на цитоскелет.

 22. Будова центріолі.

 23. Зміни у будові центріолей під час клітинного циклу.

 24. Чи всі еукаріоти мають центріолі? Відповідь поясніть.

 25. За допомогою мікроманіпулятора із клітини виділили центріолі клітинного центру. Як це відобразиться на життєдіяльності клітини?

 26. Будова аксономи і базального тільця.

 27. Структура й функції війок.

 28. Структура й функції джгутиків.

 29. Структура й функції мікроворсинок.

 30. Чим відрізняється будова материнської центріолі від дочірної у складі центросоми?

 31. Яке діагностичне значення мають у медицині імуноцитохімічні реакції на білки проміжних філаментів?

 32. Чим пояснюється синдром малорухливості війок та джгутиків?
следующая страница >>
Смотрите также:
Модулі з курсу «загальна цитологія» зміст модуля
447.34kb.
4 стр.
Умка в Україні Код модуля: ср 6041 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр: ІV обсяг модуля: загальна кількість год
22.69kb.
1 стр.
1. Назва модуля: Історія України Код модуля
11.19kb.
1 стр.
Назва модуля: Дискретна математика (курсова робота) Код модуля: пм 6106 С01 Тип модуля: обов’
34.27kb.
1 стр.
Тип модуля: обов'язковий Семестр: IV обсяг модуля
31.26kb.
1 стр.
Код модуля: ітпк 6051 С01 Тип модуля
13.43kb.
1 стр.
Тип модуля: обов’язковий Семестр: VІ обсяг модуля
15.55kb.
1 стр.
Тип модуля: вибірковий Семестр: VІІ обсяг модуля
15.05kb.
1 стр.
Тип модуля: обов’язковий Семестр: V обсяг модуля
19.96kb.
1 стр.
Тип модуля обов’язковий Семестр 7 Обсяг модуля
17.21kb.
1 стр.
Формат опису модуля
18.4kb.
1 стр.
Формат опису модуля
21.52kb.
1 стр.