Главная страница 1


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Вченою радою

ДВНЗ «Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана»

Протокол № 7 від 07.04.2011 р.


ПРОГРАМА

вступного іспиту до магістратури

зі спеціальності 8.03060101

«Менеджмент організацій і адміністрування

(за видами економічної діяльності)»

Київ КНЕУ 2011ПРОГРАМА

вступного іспиту до магістратури

зі спеціальності 8.03060101

«Менеджмент організацій і адміністрування

(за видами економічної діяльності)»

Програму підготували:С. М. Соболь, канд. екон. наук, проф.;

В.М. Багацький, канд. екон. наук, доц.;

Т. В. Омельяненко, канд. екон. наук, доц.;

С. В. Гарбуз, канд. екон. наук, доц.;

Т. Є. Пєнкіна, канд. екон. наук, доц.;

Д. О. Барабась, канд. екон. наук, доц.;

І. Й. Малий, док. екон. наук, проф.;

Д. П. Єфремов, канд. екон. наук, ст. викладач;

С. М. Соломенко, канд. екон. наук, ст. викладач

Зміст

ВСТУП


ПРОГРАМА

Модуль 1. Функція планування в системі менеджменту

1.1. Загальна характеристика функції планування

1.2. Функція планування діяльності промислових підприємств

1.3. Планування, прогнозування та програмування в державному управлінніМодуль 2. Функція організації в системі менеджменту

2.1. Сутнісна характеристика функції організації

2.2. Особливості організації на промислових підприємствах

2.3. Організаційні засади державного управлінняМодуль 3. Функція мотивації в системі менеджменту

3.1. Сутнісна характеристика мотивації

3.2. Особливості реалізації функції мотивації на промислових підприємствах

3.3. Цільова спрямованість та мотивація державного управлінняМодуль 4. Функція контролю в системі менеджменту

4.1. Загальна характеристика функції контролю

4.2. Особливості контролю на промислових підприємствах

4.3.Законність та контроль в державному управлінніМодуль 5. Функція координації в системі менеджменту

5.1. Сутнісна характеристика функції координації

5.2. Координація в управлінні промисловими підприємствами

5.3. Координація та відповідальність в державному управлінні


Модуль 6. Державне управління та суспільний сектор

6.1. Державне управління як системне суспільне явище

6.2.Економіка суспільного сектору

Структура екзаменаційного білета

Критерії оцінювання письмових відповідей на іспиті

Рекомендована літератураВСТУП


Мета вступного іспиту зі спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» — виявлення рівня знань, умінь і навичок, одержаних абітурієнтами відповідно до Освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра напряму підготовки 030601 — «Менеджмент».

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми магістра абітурієнти повинні мати базову вищу освіту за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

Характеристика змісту програми. Програма вступного іспиту охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимоги до знань і вмінь особи, що бажає навчатись у магістратурі ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана з метою здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» з напряму підготовки «Менеджмент». Програму складено на основі дисциплін циклу професійної підготовки бакалавра з менеджменту, передбачених Освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра напряму 030601 — «Менеджмент». Разом з тим програма передбачає і певні знання із циклу дисциплін природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, передусім з економічної теорії, статистики та економічного аналізу.

Програма побудована за функціональними модулями і має міжпредметний синтетичний характер. Модулі програми відповідають функціям, для виконання яких має бути підготовлений бакалавр з напряму 030601 «Менеджмент». Згідно з чинною Освітньо-кваліфікаційною характеристикою зазначеної спеціальності до таких функцій належать: планова, організаційна, мотиваційна, контрольна та координаційна.

У кожному модулі інтегровано матеріал певного функціонального спрямування з різних дисциплін. При цьому органічно поєднуються теоретичні, прикладні питання та матеріали операційного характеру, які дозволяють виявити знання й уміння використовувати категоріальний апарат, аналітичне мислення, методи обґрунтувань і розрахун­ків за окремими функціями менеджменту та функціонування організацій.
Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну комісію ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана.


ПРОГРАМА

Модуль 1. Функція планування
в системі менеджменту

1.1. Загальна характеристика функції планування


Місце і значення планування в циклі менеджменту. Основні елементи системи планування. Етапи процесу планування: визначення цілей; розроблення стратегії; надання стратегії конкрет­ної форми. Типи планів у організації: стратегічні та оперативні,
коротко- та довгострокові плани, завдання та орієнтири. Кількісні та якісні методи прогнозування. Фактографічні методи прогнозування (екстраполяції, функцій, кореляційно-регресійних моделей).

Класифікація цілей організації. Вимоги до правильно сформульованих цілей. Характеристика методів постановки цілей. Сутність концепції управління за цілями (концепція МВО). Алгоритм процесу управління за цілями, його переваги та недоліки.

Поняття стратегії та її елементи. Характеристика рівнів стратегії: загальнокорпоративна стратегія; стратегія бізнесу; функціональна стратегія. Технологія стратегічного планування. Складові елементи місії організації. Основні методи аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища організації. Методика оцінки сильних та слабких сторін організації. Основні методи оцінки економічного потенціалу та динаміки розвитку потенціалу. Стандартні методи дослідження ринку та оцінки позиції організації на ньому. Методика SWOT-аналізу. Методи творчого пошуку альтернативних варіантів. Інструменти оцінки стратегічних альтернатив. Застосування методу пакетного менеджменту та життєвого циклу для вибору загальнокорпоративної стратегії. Сутнісна характеристика стратегій бізнесу (за М. Портером) та сфери їх застосування.

Використання методу «дерева рішень» для вибору оптимального варіанта плану дій організації. Методи обґрунтування рішень в умовах невизначеності. Характеристика та сфери застосування експертних методів у плануванні діяльності організації.

Тактичні та оперативні плани діяльності організації.

1.2. Функція планування діяльності

промислових підприємств
Визначення потреби у продукції промислового підприємства. Планування номенклатури й асортименту продукції на промисловому підприємстві. Методи планування обсягів виробництва і реалізації продукції у вартісному вимірі. Поняття і визначення виробничої потужності промислових підприємств. Обґрунтування виробничої програми виробничими потужностями. Визначення чисельності окремих категорій працівників промислового підприємства. Методика визначення потреби промислового підприємства у матеріальних ресурсах.

Сутність інноваційної діяльності організації. Моніторинг факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, що впливають на розвиток інноваційного процесу. Структура та моделі інноваційного процесу. Сутність, завдання та функції інноваційного менеджменту. Методи та моделі прогнозування в інноваційному менеджменті. Стратегічне та тактичне планування інноваційної діяльності. Види інноваційних стратегій, методи та моделі їх обґрунтування. Механізм фінансування інноваційної діяльності. Методи оцінки економічної ефективності та соціальних наслідків упровадження інновацій. Сутність інноваційного проекту та основні методи його оцінки. Розрахунок критеріїв інноваційних проектів.

Аналіз складу, структури, стану та динаміки конкурентного середовища підприємства. Модель «п’яти сил конкуренції» М. Портера. Методика побудови конкурентної карти ринку. Методи оцінки інтенсивності конкуренції: Основні елементи державної політики регулювання конкуренції в Україні. Чинники успіху в діяльності підприємства. Сфери формування та реалізації конкурентних переваг підприємства. Концепція «ланцюга створення вартості» та її застосування під час формування конкурентних переваг. Методика побудови карти стратегічних груп. Система конкурентних стратегій підприємства: стратегії надбання конкурентної переваги; стратегії конкурентної поведінки підприємства; стратегія забезпечення конкурентоспроможності як комплексна стратегія. Ситуаційне проектування конкурентної стратегії підприємства.
1.3. Планування, прогнозування та програмування в державному управлінні
Співвідношення понять „планування”, „прогнозування” та „ програмування”. Державні пріоритети та визначення стратегічних, тактичних та оперативних цілей. Прогнозування: суть, функції та методи. Використання методів прогнозування по визначенню пріоритетів в державному управлінні. Планування бюджету країни: сутність, структура, принципи та цільові пріоритети.

Програмування як елемент державного управління: суть, принципи, методи та технологічні етапи. Державні цільові програми: цілі, пріоритети, критерії, технологія розробки та реалізація. Планування діяльності органу державного управління. Державна установа як об’єкт та суб’єкт управління. Формування системи цілей державної установи та врахування специфіки реалізації владних функцій.Модуль 2. Функція організації
в системі менеджменту

2.1. Сутнісна характеристика функції організації
Сутність функції організації та її місце в системі управління. Основні складові організаційної діяльності. Організаційна структура як результат організаційної діяльності. Схема організаційної структури управління. Вплив технології, розмірів організації, зов­нішнього середовища і стратегії на організаційну структуру.

Сутнісна характеристика процесу проектування робіт в організації. Методи проектування і перепроектування робіт в організації. Поняття, принципи класифікації та базові схеми департаменталізації.

Поняття «делегування повноважень» і типи повноважень (лінійні, штабні, функціональні). Співвідношення категорій «вплив», «влада», «повноваження», «лідерство». Централізація і децентралізація. Поділ управлінської праці (сфери і рівні менеджменту). Діапазон контролю і фактори, що впливають на його величину. Висока і плоска структури організації: переваги і недоліки.

Характеристика основних типів організаційних структур управління: лінійної, функціональної, лінійно-функціональної, дивізіональної, матричної. Мережеві організаційні структури. Сфери застосування різних типів організаційних структур. Фактори, що впливають на формування організаційної структури управління. Характеристика методів вибору типу організаційної структури.

Модель процесу управління організаційними змінами. Причини опору організаційним змінам. Варіанти стратегії подолання опору змінам. Вибір тактики проведення організаційних змін.

2.2. Особливості реалізації функції організації
на промислових підприємствах


Сутність інноваційного процесу на підприємстві. Основні методи організації інноваційного процесу. Організаційні форми забезпечення розвитку інноваційних процесів (технопарки, технополіси, венчурні та консультативні фірми та ін.). Механізм формування інноваційного потенціалу підприємства та методи його оцінки, розрахунок кількісних параметрів інноваційного потенціалу. Процес побудови організаційних структур управління НДДКР на підприємстві. Особливості управління НДДКР. Процес упровадження нововведень в організації. Визначення причин та засобів подолання опору нововведенням в організації.

Організація моніторингу основних конкурентів; класичний конкурентний аналіз. Методика BCG-аналізу господарського «портфеля» підприємства. Конкурентна перевага підприємства. Організація порівняльно-аналітичного моніторингу якісних та цінових характеристик продукції конкурентів. Методика визначення рівня конкурентоспроможності продукції шляхом співставлення її якісно-цінових характеристик. Конкурентна модель ціноутворення. Система управління конкурентоспроможністю підприємства: основні елементи та їх взаємозв’язок. Загальні та специфічні функції управління конкурентоспроможністю. Етапи процесу управління конкурентоспроможністю. Система управління конкурентоспроможністю товару: мета, підсистеми, підходи до управління конкурентоспроможністю товару.


2.3. Організаційні засади державного управління
Конституційні засади організації державного управління в Україні. Модель розподілу влади в Україні. Верховна Рада України - законодавче джерело побудови державного управління. Інститут Президента та державне управління. Органи виконавчої влади України: загальна характеристика, управлінські зв’язки. Структура та порядок формування Кабінету міністрів України. Акти Кабінету міністрів України. Міністерства України та їх повноваження. Судова влада в системі державного управління. Види органів виконавчої влади та їх класифікація. Уряд і державне управління.

Централізація та децентралізація у структурній організації державного управління. Регіональне управління: сутність, цілі та сфери прикладання. Місцеве самоврядування: основні ознаки, принципи організації та ресурсне забезпечення. Місцеві державні адміністрації в системі державного управління та їх повноваження. Особливості здійснення самоврядування в містах Києві та Севастополі.

Громадянин в державному управлінні: реалізація прав, свобод та обов’язків. Асоціації та інші форми добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування.
Модуль 3. Функція мотивації
в системі менеджменту

3.1. Сутнісна характеристика мотивації


Сутнісна характеристика мотивації як функції управління. Співвідношення понять «потреби», «спонукання», «стимули», «мотивація». Види стимулів та їх характеристика. Модель процесу мотивації. Внутрішнє і зовнішнє винагородження. Класифікація потреб співробітників організації відповідно до теорій змісту мотивації. Метод збагачення праці і його застосування в практичній діяльності організації. Основні фактори мотивації згідно з процесним підходом.

Функції заробітної плати. Форми та системи оплати праці. Сутнісна характеристика тарифної системи. Методика визначення заробітку працівника за різних систем оплати праці. Склад та структура заробітної плати (основна та додаткова заробітна плата). Основні принципи формування системи преміювання персоналу організації. Особливості організації преміювання окремих категорій персоналу організації. Участь працівників у прибутках підприємства.


3.2. Особливості реалізації функції мотивації
на промислових підприємствах


Сутність кризи управління персоналом. Методи діагностики рівня роботи з кадрами на підприємстві. Визначення показників, які характеризують кадровий потенціал підприємства. Механізм мотивації антикризової діяльності на підприємстві. Методи управління процесом подолання опору під час упровадження антикризових заходів.

Механізм реалізації державної інноваційної політики, методи державного регулювання інноваційної діяльності. Механізм фінансування інноваційної діяльності підприємств в Україні, види фінансування інноваційної діяльності. Система мотивації інноваційної діяльності в організації. Методи стимулювання творчої активності персоналу. Визначення критеріїв та вибір систем мотивації інноваційної діяльності на підприємстві.

Економічна конкуренція як мотиватор та рушійна сила розвитку ринкової економіки та її основного суб’єкта – підприємства. Ринок як спільнота конкуруючих компаній. Об’єкт, суб’єкт та предмет конкуренції. Види конкуренції. Конкурентоспроможність - основа виживання та досягнення підприємством довготривалого ринкового успіху. Чинники, що визначають рівень конкурентоспроможності підприємства, й аспекти її забезпечення.
3.3. Цільова спрямованість та мотивація державного управління
Управлінська діяльність: суть, форми, методи та стадії. Управлінське рішення, процес його підготовки та мотивація. Політична, економічна та соціальна мотивація в реалізації державного управління. Мотивація та результативність в державному управлінні. Чинники та критерії ефективності державного управління. Загальна соціальна ефективність та результативність діяльності органу державної влади. Економічна оцінка ефективності функціонування органу державної влади. Оцінка діяльності посадової особи та показники виміру. Демократичні процедури визначення ефективності державного управління. Інститут довіри та мотивація управлінської діяльності. Формування ефективної організації виконавчої влади як на центральному, так і на місцевому рівнях управління.

Модуль 4. Функція контролю
в системі менеджменту

4.1. Загальна характеристика функції контролю


Роль і місце контролю в системі управління. Етапи процесу контролю: вимірювання процесів; порівняння реального виконання зі стандартами; оцінка та реакція. Модель процесу контролю. Види управлінського контролю: попередній; поточний; завершальний.

Класифікація інструментів управлінського контролю. Фінансовий контроль та його основні складові. Характеристика інструментів аналізу фінансової звітності. Аналіз фінансових коефіцієнтів як інструмент управлінського контролю. Сутність та складові операційного контролю. Графік Гантта. Сітьовий графік. Розрахунок параметрів сітьового графіка, визначення тривалості «критичного шляху».

Сутнісна характеристика контролю якості продукції. Методи оцінки рівня якості (об’єктивний, органолептичний, диференційований). Види і методи технічного контролю якості. Показники оцінки рівня якості продукції та методика їх розрахунку. Застосування статистичних методів у технології приймального контролю.

Контроль поведінки працівників: модель; методи оцінки реального виконання; прямий управлінський контроль; замінники прямого управлінського контролю.

Ефективність контролю. Основні характеристики ефективної системи контролю. Дисфункціональний ефект системи контролю та методи його подолання.

Ефективність діяльності організації. Поняття «організаційна ефективність». Класифікація видів ефективності організації: індивідуальна, групова, загальноорганізаційна.

Концепції визначення ефективності управління: цільова; системна; на основі досягнення балансу інтересів; функціональна; композиційна. Критерії ефективності управління організацією за зазначеними концепціями. Напрямки підвищення ефективності управління організацією.
4.2. Особливості контролю на промислових

підприємствах
Моніторинг інноваційного процесу на підприємстві. Використання сукупності техніко-економічних та фінансових показників підприємства для оцінки інноваційних проектів та контролю їх упровадження. Сутність, види та методи контролю в інноваційному менеджменті.

Контроль положення підприємства в просторі конкуренції. Принципи та загальний порядок оцінки конкурентоспроможності підприємства. Показники, що характеризують конкурентоспроможність підприємства, та методи оцінки її рівня. Методика побудови матриці конкурентного профілю. Принципи та загальний порядок оцінки конкурентоспроможності продукції. Критерії конкурентоспроможності продукції та методи оцінки її рівня.

Організація та координація розробки та забезпечення реалізації програми підвищення конкурентоспроможності підприємства. Передумови, чинники успішності та етапи розробки програми підвищення конкурентоспроможності.
4.3.Законність та контроль в державному управлінні
Сутність і види контролю у суспільстві. Контрольна влада у системі управління, її органи та форми діяльності. Державний контроль у сфері виконавчої влади в Україні, його зміст та правові засади. Відповідальність Кабінету міністрів України.

Види контролю. Здійснення державного контролю щодо виконавчої влади з боку суб’єктів інших гілок влади: парламентський контроль, прокурорський нагляд, судовий контроль, адміністративний нагляд міліції. Інформаційна асиметрія, гласність, прозорість та відкритість в реалізації громадського контролю. Роль самоврядування, громадських організацій, органів масової інформації в посиленні громадського контролю.

Сутність і види контролю у суспільстві. Контрольна влада у системі управління, її органи та форми діяльності.

Функціональний аналіз та контролінг діяльності органу державної влади. Ситуаційне управління. Комунікаційний процес та його особливості в державному управлінні.


Модуль 5. Функція координації
в системі менеджменту

5.1. Сутнісна характеристика функції координації


Сутнісна характеристика координації як функції менеджменту. Зв’язок координації з рештою функцій менеджменту. Механізми вертикальної і горизон­тальної координації робіт і видів діяльності в організації.

Модель процесу комунікацій. Міжособистісні та організаційні комунікації. Усна, письмова та невербальна комунікації, їх форми, переваги та недоліки. Формальні та неформальні організаційні комунікації. Поняття «комунікаційна мережа». Типи комунікаційних мереж у групах. Індивідуальні перешкоди на шляху ефективної комунікації. Організаційні комунікативні бар’єри. Способи подолання перешкод до ефективної комунікації. Модель вибору стилю комунікації.


5.2. Координація в управлінні
промисловими підприємствами


Координація інноваційної діяльності на підприємстві. Управління науково-дослідною та дослідно-конструкторською роботою на підприємстві, обґрунтування забезпечення впровадження інноваційних проектів у часі та за ресурсами.
5.3. Координація та відповідальність в державному управлінні
Державне регулювання суспільних процесів: суть, важелі, методи та роль в державному управлінні. Організаційна структура державного управління: ієрархія, координація та субординація діяльності. Характеристика підпорядкованості, підконтрольності та підзвітності. Реординаційні зв’язки та координація в державному управлінні. Раціоналізація державного управління: свобода, обмеження адміністративних функції, законність та відповідальність. Законність та відповідальність в державному управлінні. Розмежування відповідальності між різними гілками влади.
Модуль 6. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА

СУСПІЛЬНИЙ СЕКТОР
6.1. Державне управління як системне суспільне явище

Державне управління як системне суспільне явище: предмет, цілі, юридичне та ресурсне забезпечення. Загальні, логічні та емпіричні методи пізнання природи управління. Основні теорії управління – теоретичні засади управлінської діяльності держави. Критерії класифікації та види державного управління. Принципи державного управління, механізм їх прояву та використання. Особливості державного управління та його відмінність від приватного.

Держава як визначальна форма організації суспільства: суть, основні риси та типологія. Державний устрій та організаційна структура державного управління. Теорії виникнення держави та інституційні чинники в державному управлінні. Суспільні функції держави та їх еволюція. Вплив формальних та неформальних інститутів на становлення національної моделі державного управління. Американська, японська та західноєвропейська моделі державного управління: єдність та відмінності.

Державна політика та її види. Політична влада та її роль в державному управлінні. Економічна влада та її вплив на державне управління. Адміністративний аспект державного управління. Трансформація функцій держави в умовах загострення глобальних проблем людства.

Національна безпека та державне управління. Державне управління і сфера особистого життя людини. Державне регулювання якості життя. Державне регулювання прав власності та безпека підприємницької діяльності. Обмеження державно-адміністративного тиску та свобода підприємництва. Управління економічною діяльністю та екологічна безпека. Продовольча безпека та державне управління. Державне управління у сфері освіти, молодіжної політики, культури, науки, туризму, спорту, охорони здоров’я.

Циклічність суспільного розвитку та державне управління. Економічна криза та реформування економічної політики держави. Оптимізація державних витрат в умовах кризи. Корекція податкової політики та стимулювання розвитку підприємництва. Визначення пріоритетів стабілізації розвитку економіки та державне управлінське забезпечення. Стабілізаційна фінансова політика держави. Запровадження режиму економії в діяльності органів державної влади. Формування нових фінансово-економічних умов функціонування національної економіки та реалізації державного управління.


6.2. Суспільний сектор економіки
Державний та приватний сектори економіки та їх роль в розвитку суспільства. Державне та приватне управління економікою: єдність та відмінності. Управління підприємствами державної форми власності. Державна політика у використанні природних ресурсів країни. Специфіка державного управління казенними підприємствами. Управління державними корпоративними правами. Державні фінанси та управління. Управління доходами та видатками держави. Ресурсне забезпечення реалізації суспільних функцій держави. Управління грошовою масою та боротьба з інфляцією. Управління борговими зобов‘язаннями та забезпечення стабільності в суспільстві.

Державне управління та регулювання: єдність та відмінності. Державне регулювання економіки, його цілі, функції, методи та межі. Антимонопольна політика держави: цілі, важелі та методи. Державне регулювання ринку фінансових послуг. Регуляторна політика у сфері малого та середнього підприємництва. Державне регулювання структурної перебудови національної економіки. Інноваційно-інвестиційна політика держави, методи та інструменти.

Особливості управління соціальною сферою. Діяльність держави щодо вразливих верств населення. Формування системи соціального захисту.
Суспільний добробут та його складники. Теореми та правила суспільного добробуту. Поведінка економічних суб’єктів в умовах ринкової економіки. Алокаційна проблема та принцип ефективності за Парето. Суспільний сектор у забезпеченні суспільного добробуту. Ефективність цінового механізму координації та провали ринку. Екстерналії: види, умови виникнення, наслідки. Інтерналізація екстерналій та теорема Коуза про права власності. Форми ринкової неефективності внаслідок інформаційної асиметрії. Добробут та Парето-неефективність в умовах недосконалої конкуренції. Вимірювання втрат добробуту від монополії. Суспільні блага та їх властивості; проблема «безбілетника». Приватний і суспільний способи насичення попиту на суспільні блага. Голосування як метод прийняття рішень. Парадокс Кондорсе. Правило більшості. Теорема медіанного виборця. Вартість порозуміння в суспільстві. Держава і політичний процес. Демократія: обмеження і проблема вибору. Альтернативи правилу більшості.

Суспільні фінанси: джерела доходів та структура. Сфера дії податку та еластичність податків за різними показниками. Оподаткування в умовах ефекту доходу та ефекту заміщення. Правила оподаткування. Оподаткування доходів і його вплив на пропозицію праці, дозвілля та споживання. Переміщення податкового тягаря в межах товарного ринку і ринку праці. Модель переміщення Харбергера. Еквівалентність податків. Надлишковий податковий тягар та фактори, що на нього впливають. Методи протидії ухиленню від оподаткування: оцінка їх ефективності. Проблеми обліку та вимірювання тіньової економіки. Розподіл податкового тягаря в умовах монополії. Інституційні пастки державної власності. Приватизація і націоналізація.

Причини нерівності, викривлення суспільного добробуту та диференціація доходів. Переміщення вигід і деформаційний ефект від суспільних видатків. Соціальний захист як суспільне благо. Моделі систем соціального страхування та пенсійного забезпечення. Задачі та показники системи охорони здоров’я. Вплив інформаційної асиметрії на суспільне фінансування охорони здоров’я. Аналіз витрат і результативності в сфері освіти. Теорія сталого розвитку та порушення екологічної рівноваги. Екологічні витрати та фінансовий інструментарій держави в подоланні наслідків стихійного лиха.

Адміністративний поділ та оптимальна величина місцевої влади. Локальні суспільні блага та Гіпотеза Тібу. Провали суспільного сектору: причини та форми. Втрати суспільства від рентоорієнтації окремих агентів. Бюрократія як економічне явище. Політична рента, корупція та лобізм. Методи реформування бюрократично-управлінського апарату. Причини зростання частки суспільного сектору в економіці та закон Вагнера. Вплив політичного ділового циклу на стан та розміри суспільного сектору. Політичний ринок та адміністративний ресурс. Суспільна рівновага за різних підходів: ринкового, утилітаристського, роулсіанського, егалітарного. Суспільний сектор у вирішенні макроекономічних та управлінських проблем національного господарства. Маркетизація та капіталізація суспільного сектору під впливом глобалізації.СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №_______
1 завдання. Сутність концепції управління за цілями (концепція МВО). Змістовна характеристика основних етапів процесу управління за цілями. Переваги та недоліки управління за цілями.
2 завдання. Інноваційний проект: сутність, види, оцінка економічної ефективності.
3 завдання. Типологія конкурентів підприємства та аналіз їх діяльності (поняття «конкурент», типи конкурентів, структура аналізу; карта стратегічних груп).
4 завдання. Методи визначення рівноважного ВВП (метод “видатки-випуск”, метод “вилучення – ін’єкції”): їх сутність та роль незапланованих інвестицій.
5 завдання. Державне регулювання суспільних процесів: суть, важелі, методи та роль в державному управлінні.
6 завдання. Закономірності зростання та масштаби суспільного сектору в національній економіці
7 завдання. Аналітико-розрахункова задача.

Керівництву компанії для розгляду та затвердження було представлено два інноваційно-інвестиційних проекти, основні характеристики яких наведено в таблиці (в тис. грн.).

Проекти

Доходи по роках

Капітальні витрати по роках

Поточні витрати по роках

Дисконт, % річних

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Проект 1

900

9800

10000

7600

4000

1000

650

500

500

30

Проект 2

500

5000

6900

6000

1100

200

450

450

450

20

1.Розрахуйте для кожного проекту показники: чисту поточну вартість, термін окупності, індекс доходності та середньорічну рентабельність і визначте найбільш ефективний за кожним критерієм проект.

2.Які критерії, крім названих вище, можуть вплинути на рішення керівництва фірми щодо вибору проекту для впровадження.
8 завдання. Аналітико-розрахункова задача.

Скориставшись даними таблиці, визначити рівень конкурентоспроможності компанії «Фінпрофіль» з урахуванням вагомості товарів і ринків, на яких вони реалізуються (для внутрішнього ринку показник значущості ринку дорівнює 0,5; для зовнішнього - 1).

Таблиця

Вихідні дані для розрахунку рівня конкурентоспроможностікомпанії «Фінпрофіль»

Показники

Продукція компанії «Фінпрофіль»

Металочерепиця

Профіль


Комплектуючі до покрівлі та водостічні системи

Питома вага товару в структурі реалізації фірми

0,6

0,25

0,15

Значення інтегрального показника конкурентоспроможності продукції

0,943

1,038

1,019

Розрахунки здійснити виходячи з того, що вся продукція компанії «Фінпрофіль» реалізується на внутрішньому ринку. Зробити висновки про резерви підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства.


9 завдання. Аналітико-розрахункова задача.

Населення деякої території поділяється за інтересами на чотири групи: перша - 13 ос., друга – 17 ос., третя – 10 ос., четверта – 14 ос.. На зазначеній території планується створення суспільного блага. Запропоновано три проекти (А, Б і В) із його виробництва. Визначити, який проект є найбільш прийнятним для всіх груп за правилом Борда. Переваги груп щодо проектів подано у таблиці в формі рейтингування («1» - найкращий варіант, «3» - найгірший).Рейтинг

Перша група

Друга група

Третя група

Четверта гр.

1

А

В

А

Б

2

Б

А

В

В

3

В

Б

Б

А


10 завдання. Аналітико-розрахункова задача.
Розрахувати величину, на яку необхідно збільшити державні закупівлі, щоб досягнути приросту ВВП у відкритій економіці на 1200 млн. грн.. При цьому гранична схильність до споживання = 0,7, гранична схильність до імпорту = 0,05, гранична податкова ставка = 0,15.


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ІСПИТІ

Приймальна комісія оцінює письмові відповіді абітурієнта (на кожне завдання окремо) за такими критеріями:10 балів — абітурієнт дав правильну й вичерпну відповідь на поставлене запитання, продемонстрував глибокі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ, навів приклади; правильно розв’язав задачу (ситуацію).

5 балів — абітурієнт загалом відповів на поставлене запитання, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав задовільні знання літературних джерел, припустився незначної помилки у розв’язанні задачі (ситуації).

0 балів — абітурієнт дав неправильну або неповну відповідь на запитання, ухилився від аргументації, показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів. Не розв’язав задачу (ситуацію).
УВАГА! У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.
За підсумками вступного іспиту абітурієнт може набрати від 0 до 100 балів включно. Набрана сума балів зі 100-балової шкали оцінювання переводиться в 4-балову та шкалу ЕСТS у такий спосіб:


Оцінка
за баловою шкалою,
що використовується
в КНЕУ

Оцінка
за національною
шкалою

Оцінка
за шкалою ЕСТS

85—100

5 (відмінно)

А

80

4 (добре)

В

65—75

С

60

3 (задовільно)

D

50—55

E

0—45

2 (незадовільно)

FX, FРЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Васильков В. Г. Організація виробництва: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2003. — 524 c

 2. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2003.

 3. Мильнер Б.З. Теория организации: Учебник. – 5-е изд.; перераб. и доп.–М.: ИНФРА-М, 2005.– 720 с.

 4. Пилипенко А.А., Пилипенко С.М., Отенко І.П. Менеджмент: Підручник. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2005.- 456 с.

 5. Пушкар Р.М ,Тарнавська Н.П.,. Менеджмент: теорія та практика: Підручник – 3-те вид., перероб. і доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 486 с.

 6. Робінс С.П., ДеЧенцо Д.А. Основи менеджменту / Пер. з англ. А. Олійник та ін. - К. : "Основи", 2002. - 671 с.

 7. Соболь С.М., Багацький В.М. Менеджмент: Навч. метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2005.- 225 с.

 8. Стадник В.В., Йохна М.А. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2006. – 468 с.

 9. Державне управління. Навчальний посібник. В.Я. Малиновський Луцьк. 2000-558с.

 10. Чистов С. М., Никифоров А. Є., Куценко Т. Ф. та ін. Державне регулювання економіки. Друге видання. – К.: КНЕУ, 2004.

 11. Малий І. Й., Диба М. І., Галабурда М. К. Держава і ринок: філософія взаємодії: Монографія. – К.: КНЕУ, 2005.

 12. Якобсон Л.И. Государственный сектор экономики: экономическая теория и политика: Учебник для вузов. – М.: ГУ ВШЭ, 2000.

 13. Аткинсон Э.Б., Стиглиц Дж.Э. Лекции по экономической теории государственного сектора: Учебник. – М.: Аспект Пресс, 1995.

 14. Савченко А.Г. Макроекономіка. - К., КНЕУ, 2005.

 15. Сакс Д. Джеффри, Ларрен Б. Филлипе. Макроэкономика. Глобальный подход. – М.: Дело, 1996.Смотрите также:
Київський національний економічний університет імені вадима гетьмана
680.99kb.
4 стр.
Міністерство освіти І науки україни двнз «київський національний економічний університет» імені вадима гетьмана «затверджено»
273.34kb.
1 стр.
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
54.91kb.
1 стр.
Конкурсних торгів двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
1344.34kb.
7 стр.
Кукоба Олександр Володимирович, аспірант кафедри економіки підприємств двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
27.52kb.
1 стр.
Інформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
39.26kb.
1 стр.
Збірка методичних матеріалів з організації виховної роботи в двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
884.06kb.
4 стр.
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
167.15kb.
1 стр.
Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет
545.91kb.
6 стр.
Програма вступних іспитів з основ економіки магістерська програма
151.41kb.
1 стр.
Міністерство освіти І науки україни київський національний економічний університет
499kb.
5 стр.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
2554.82kb.
12 стр.