Главная страница 1страница 2
НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД “УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ КАПІТАЛ”  


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСПЕКТ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ


  1. Інформація про недержавний пенсійний фонд

Повне найменування фонду

Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд

Український пенсійний капітал”                                      Місцезнаходження

01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 115-А

Код за ЄДРПОУ

33308613

Код території за КОАТУУ

8039100000

Дата державної реєстрації, серія і номер свідотцтва про державну реєстрацію

22.12.2004р. № 1 074 102 0000 003911

Свідоцтво серії А00 № 010975Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ, серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

№ 12101552, код фінансової установи 12

Свідоцтво серії ПФ № 33 від 05.05.2005р.Банківські реквізити

Р/р № 265000350800 в АБ “Брокбізнесбанк” в м. Києві, МФО 300249

Електронна адреса

-

Поштова адреса для кореспонденції з фондом

01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 115-А

Контактні реквізити фонду

Тел.: (044) 2466619; e-mail: bbinvest@zeos.net


2. Інформація про засновників недержавного пенсійного фонду

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові фізичної особи

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

(у разі, якщо засновником є юридична особа)

Закрите акціонерне товариство “Військово-страхова компанія”

31304718

Закрите акціонерне товариство Науково-виробнича фірма “Ферокерам”

14310891

Закрите акціонерне товариство “Укрспецьпоставка”

30072802

Відкрите акціонерне товариство “Одеський кабельний завод “Одескабель”

05758730

Закрите акціонерне товариство “Луганський лікеро-горілчаний завод “Луга-Нова”

30996128

Відкрите акціонерне товариство “Шепетівський цукровий комбінат”

00373391


3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний фонд

Юридична особа відповідно до переліку*

Повне найменування

Ідентифі-каційний код за ЄДРПОУ

Дата та номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, найменування органу, що її видав

Місцезнаходження

Дата укладення договору з радою пенсійного фонду

АДМ

Закрите акціонерне товариство "Компанія по управлінню активами адміністратор пенсійних фондів "Брокбізнесінвест"

22968535

Серія АБ №115971 від 29.01.08.

01032 м. Київ, вул. Саксаганського, 115-а, т.246-66-19

№1-05/АПФ від 23.05.05.

КУА

Закрите акціонерне товариство "Компанія по управлінню активами адміністратор пенсійних фондів "Брокбізнесінвест"

22968535

Серія АБ №189795 від 01.12.06.

01032 м. Київ, вул. Саксаганського, 115-а, т.246-66-19

№ 1-05/КУА від 20.09.05.

З

Акціонерний банк "Брокбізнесбанк"

19357489

Серія АБ №113061 від 15.10.04.

03057 м. Київ, пр. Перемоги, 41

№ 1-05/БЗ від 01.06.05.

А

Приватне підприємство Аудиторська фірма “АУДИТ-ТЕСТ”

22895859

№001156 серія А від 28.04.1994, реєстр № 000597 ДФП

м. Київ, вул. Пухівська,2

№15/01 від 15.01.2009

* Перелік юридичних осіб, щодо яких складається інформація: АДМ - адміністратор; КУА - особа, що здійснює управління активами; З - зберігач; А - аудитор (аудиторська фірма)4. Інформація про активи пенсійного фонду та їх використання


4.1 Інформація про надходження до недержавного пенсійного фонду

Пенсійні внески до недержавного пенсійного фонду

Усього за звітний рік (грн.)

Пенсійні внески від фізичних осіб

3120,00

Пенсійні внески від юридичних осіб

987942,06

Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду (від страховика, банківської установи, іншого недержавного пенсійного фонду)

42334,58

Загальна сума надходжень до недержавного пенсійного фонду

1033396,64

Сукупний прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду

135741,43


4.2. Виконання зобов’язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду

Зобов'язання перед учасниками пенсійного фонду

Кількість учасників, перед якими виконуються зобов'язання (осіб)

Всього за звітний рік (грн.)

Здійснені:

Х

Х

пенсійні виплати на визначений строк

0

0

одноразові пенсійні виплати

15

67166,58

Перераховані пенсійні кошти до:

Х

Х

Іншого недержавного пенсійного фонду

0

0

страховика

0

0

банківської установи

0

0

Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними виплатами учасників

0

0

Заборгованість з перерахованих пенсійних коштів

0

0

Загальна сума виконання зобов'язань перед учасниками

15

67166,58

4.3 Витрати пов’язані із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення

N з/п

Витрати, пов'язані із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення

Усього за звітний рік (грн.)

1.

Оплата послуг адміністратора, в тому числі оплата агентських послуг, оплата рекламних послуг, витрати на оприлюднення інформації

37836,69

2.

Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду

121703,80

3.

Оплата послуг зберігача

3019,36

4.

Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду

1140,00

5.

Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (послуг торговців цінними паперами (посередників), витрат на ведення обліку та перереєстрація прав власності на цінні папери, витрат на ведення обліку та перереєстрація прав власності на нерухомість

0

6.

Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення

120

7.

Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат пенсійного фонду

16155,74

8.

Загальний розмір витрат, пов'язаних з недержавним пенсійним забезпеченням (р.1 +р.2 + р.3 +р.4 +р.5 +р.6 +р.7)

179975,59


БАЛАНС ЗА 2008 РІК

Форма № 1Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного року

1

2

3

4

I. Необоротні активи 


Нематеріальні активи: 
-

-

     залишкова вартість 

010

-

-

     первісна вартість 

011

-

-

 накопичена амортизація

012

-

-

Незавершене будівництво 

020

-

-

Основні засоби: 
-

-

     залишкова вартість 

030

-

-

     первісна вартість 

031

-

-

     знос 

032

-

-

Довгострокові біологічні активи:
-

-

Справедлива (залишкова) вартість

035

-

-

Первісна вартість

036

-

-

Накопичена амортизація

037

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції: 
-

-

     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 

040

-

-

     інші фінансові інвестиції 

045

1458

1827

Довгострокова дебіторська заборгованість  

050

-

-

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056Знос інвестиційної нерухомості

057Відстрочені податкові активи 

060

-

-

Гудвіл

065

-

-

Інші необоротні активи 

070

-

-

Усього за розділом I 

080

1458

1827

II. Оборотні активи 
-

-

Запаси: 
-

-

     виробничі запаси 

100     тварини на вирощуванні та відгодівлі 

110

-

-

     незавершене виробництво 

120

-

-

     готова продукція 

130

-

-

     товари 

140

-

-

Векселі одержані 

150

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 
-

-

     чиста реалізаційна вартість 

160

-

-

     первісна вартість 

161

-

-

     резерв сумнівних боргів 

162

-

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
-

-

     з бюджетом 

170

-

-

     за виданими авансами  

180

-

-

     з нарахованих доходів 

190

8

8

     із внутрішніх розрахунків 

200

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість 

210

-

-

Поточні фінансові інвестиції 

220

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти: 
-

-

     в національній валюті  

230

1064

1336

у т.ч. в касі

231     в іноземній валюті  

240

257

540

Інші оборотні активи 

250Усього за розділом II 

260

1329

1884

III. Витрати майбутніх періодів 

270Баланс 

280

2787

3711

Пасив 

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал 


Статутний капітал 

300

-

-

Пайовий капітал 

310

2773

3695

Додатковий вкладений капітал 

320

-

-

Інший додатковий капітал 

330

-

-

Резервний капітал 

340

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

350Неоплачений капітал 

360Вилучений капітал 

370Усього за розділом I 

380

2773

3695

II. Забезпечення наступних витрат і платежів
-

-

Забезпечення виплат персоналу

400

-

-

Інші забезпечення

410

-

-

Страхові резерви

415

-

-

Частка перестраховиків у страхових резервах

416

-

-

Цільове фінансування

420

-

-

Усього за розділом II

430

-

-

III. Довгострокові зобов'язання
-

-

1

2

3

4

Довгострокові кредити банків 

440

-

-

Інші довгострокові фінансові зобов'язання 

450

-

-

Відстрочені податкові зобов'язання 

460

-

-

Інші довгострокові зобов'язання 

470

-

-

Усього за розділом III 

480

-

-

IV. Поточні зобов'язання
-

-

Короткострокові кредити банків 

500

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

-

-

Векселі видані  

520

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

530

14

16

Поточні зобов'язання за розрахунками: 
-

-

     з одержаних авансів  

540

-

-

     з бюджетом 

550

-

-

     з позабюджетних платежів 

560

-

-

     зі страхування 

570

-

-

     з оплати праці 

580

-

-

     з учасниками 

590

-

-

     із внутрішніх розрахунків 

600

-

-

Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605Інші поточні зобов'язання 

610Усього за розділом IV 

620

14

16

V. Доходи майбутніх періодів 

630Баланс 

640

2787

3711


ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 2008 РІК

Форма № 2І. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

010

-

-

Податок на додану вартість 

015

-

-

Акцизний збір 

020

-

-

  Страхові відшкодування

025

-

-

Інші вирахування з доходу 

030

-

-

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

035

-

-

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

040

-

-

Валовий:  
-

-

     прибуток 

050

-

-

     збиток 

055

-

-

Інші операційні доходи 

060

732

4

Адміністративні витрати 

070

(180)

(133)

Витрати на збут 

080Інші операційні витрати 

090

(559)

(3)

Фінансові результати від операційної діяльності:  


     прибуток 

100

-

-

     збиток  

105

(7)

(132)

Доход від участі в капіталі 

110Інші фінансові доходи 

120

339

234

Інші доходи 

130

169

295

Фінансові витрати 

140

-

-

Втрати від участі в капіталі 

150

-

-

Інші витрати 

160

(545)

(246)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:


прибуток  

170

-

152

збиток

175

(44)

-

Податок на прибуток від звичайної діяльності 

180Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185Фінансові результати від звичайної діяльності:  


     прибуток 

190

-

152

     збиток 

195

(44)

-

Надзвичайні:  


     доходи 

200

-

152

збиток 

225

(44)

-

Забезпечення матеріального заохочення   

226

-

-

ІІ. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Матеріальні затрати 

230 

-

-

Витрати на оплату праці 

240 

-

-

Відрахування на соціальні заходи 

250 

-

-

Амортизація 

260 

-

-

Інші операційні витрати 

270 

739

133

Разом 

280 

739

133

ІІІ. Розрахунок прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій 


300

-

-

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 

310

-

-
1

2

3

4

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

320

-

-

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

330

-

-

Дивіденди на одну просту акцію

340

-

-ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТИ ІНВЕСТУВАННЯ АКТИВІВ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ТА ЗМІНИ ЧИСТОЇ ВАРТОСТІ АКТИВІВ І ЧИСТОЇ ВАРТОСТІ ОДИНИЦІ ПЕНСІЙНИХ ВНЕСКІВ

1. Відомості про об’єкти інвестування, в які розміщені активи недержавного пенсійного фонду станом на 01 січня 2009 року

з/п

Об'єкт інвестування активів недержавного пенсійного фонду


Максимальний розмір інвестування пенсійних активів фонду в об'єкт інвестування відповідно до інвестиційної декларації, зареєстрованої в Держфінпослуг

Частка в загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду

грн.

%

1.

Вкладні (депозитні) банківські рахунки

40%

1343564,44

36,21

2.

Ощадні (депозитні) сертифікати банків

40%

0

0

3.

Цінні папери, а саме:
1827086,40

49,29

3.1.

Цінні папери, дохід за  якими гарантовано Кабінетом Міністрів України 

50%

534360,75

14,4

3.2.

Цінні папери, дохід за  якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства, облігації місцевих позик         

20%

155248,50

4,18

3.3.

Облігації підприємств,  емітентами яких є резиденти України      

40%

1059232,1

28,59

3.4.

Акції українських емітентів              

40%

78245,05

2,12

3.5.

Цінні папери, дохід за  якими гарантовано урядами іноземних держав

20%

0

0

3.6.

Цінні папери іноземних  емітентів, з них:
0

0

3.6.1.

в акції іноземних  емітентів, визначених  відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" 
0

0

3.6.2.

в облігації іноземних  емітентів з інвестиційним рейтингом визначеним відповідно до законодавства     
0

0

3.7.

Іпотечні цінні папери  

40%

0

0

4.

Об'єкти нерухомості    

10%

0

0

5.

Банківські метали      

10%

540676,29

14,5

6.

Інші активи (із зазначенням переліку інших активів):        

5%

0

0

7.

Усього
3711327,13следующая страница >>
Смотрите также:
Інформація про недержавний пенсійний фонд Повне найменування фонду Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд " Український пенсійний капітал"
365.96kb.
2 стр.
Інформація про недержавний пенсійний фонд Повне найменування фонду Непідприємницьке товариство "Професійний недержавний пенсійний фонд працівників енергетики та електротехнічної промисловості України "Енергорезерв"
396.17kb.
1 стр.
Постанова правління Пенсійного фонду України від 8 жовтня 2010 року №22-2 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
269.14kb.
1 стр.
Найменування банку Повне найменування українською мовою: Публічне акціонерне товариство «радикал банк»
3896.85kb.
16 стр.
Інформація про діяльність пайового інвестиційного фонду "Прінком-Фонд" диверсифікованого виду інтервального типу атвт "Прикарпатська інвестиційна компанія "прінком" за IІ півріччя 2007 року
442.25kb.
6 стр.
Звіт тов укб «камбіо» Станом на 31 грудня 2008 року ( кінець дня) Загальна інформація про діяльність банку Найменування банку
5494.61kb.
46 стр.
Оголошення про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника Замовник: Найменування: Державне підприємство „Український державний центр радіочастот. Ідентифікаційний код за єдрпоу: 01181765
18.03kb.
1 стр.
Рішення від № м. Дружківка Про Програму забезпечення збереження документів Національного архівного фонду України
108.35kb.
1 стр.
Національний інститут стратегічних досліджень національне агентство екологічних інвестицій україни фонд цільових екологічних інвестицій протидія глобальній зміні клімату у контексті кіотських домовленостей: український вимір
589.98kb.
8 стр.
Інформація про навчально-методичне забезпечення інформаційно-бібліотечний медіа центру Білоцерківської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12
14.28kb.
1 стр.
Інформація про друковані видання медичної тематики, що надійшли до фонду бібліотеки за 2009 рік. Видання розташовані у розділах відповідно системи Універсальної Десяткової Класифікації. А в кожному окремому розділі по алфавіту
1053.45kb.
9 стр.
Зміс т вступ Розділ І
927.15kb.
5 стр.